ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ റേഞ്ച് തേടി കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്ന് ഇടുക്കിയിലെ തോട്ടം മേഖല വിദ്യാര്‍ഥികള്‍

Posted on


ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ റേഞ്ച് തേടി കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്ന് ഇടുക്കിയിലെ തോട്ടം മേഖല വിദ്യാര്‍ഥികള്‍